گل نعمتی است …

گل نعمتی است
هدیه فرستاده از بهشت‌
مردم کریم‌تر شود
اندر نعیم گل‌
ای گلفروش
گل چه فروشی، برای سیم؟
وز گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل؟

#رهی_معیری

منبع: سایت ساعت دیواری